Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie zawartych z podmiotami gospodarczymi umów oraz na zlecenie określonych działań.

Kontakt Klienta z kancelarią „Pawlus&Partnerzy” realizowany jest w różnorodny sposób w zależności od wyboru i potrzeb Klienta.

Oferujemy bezpośredni kontakt w siedzibie kance-larii lub u Klienta (wizyty w zależności od potrzeb lub dyżury w oznaczonych dniach).

Wykorzystujemy również tradycyjne (telefon, fax)
i nowoczesne środki komunikacji (poczta e-mail, obsługa on-line, telekonferencje itp.).

Sposób wymiany informacji pomiędzy Klientem
a Kancelarią jest określany w umowie o obsłudze prawnej, a przyjęte rozwiązanie poprzedza rozpoznanie oczekiwań Klienta, technicznych możliwości stron umowy oraz specyfiki prowadzonych spraw.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest ustalane w umowie z Klientem z uwzględnieniem zakresu świadczonej obsługi prawnej oraz oczeki-
wań Klienta.
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Pracy
 • Prawo Spółek Handlowych
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Prawo Autorskie i Własności przemysłowej
 • Nieruchomości i Prawo Mieszkaniowe
 • Prawo Budowlane
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Telekomunikacyjne
 • Prawo Celne
 • Prawo Karne


 • bieżącą obsługę prawną
 • sporządzanie analiz prawnych
 • udzielanie porad prawnych
 • polubowną i sądową windykację należności
 • nadzór nad egzekucja komorniczą
 • obsługę prawną procesów inwestycyjnych
 • negocjacje w sprawach gospodarczych
 • pomoc w dostosowaniu działalności przedsiębiorstwa do wymogów prawnych
 • interpretacje treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi urzędami
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, windykacji, prawa spółek handlowych i inne

Copyright by Pawlus & Partners 2020 Design by Ochecki Powered by Creativeart